Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016


  Prawa autorskie
Aktualności, zapowiedzi, nowości ...

Nowy program Działania Muzeum przygotowany przez Dyrektora Muzeum Kamila Bogusza

 


 


 

   

MISJA

 

Głównym hasłem Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na lata 2019-2023 będzie Muzeum, otwarte! Wyraża ono kierunek działań, które będą realizowane

w najbliższych latach dla dobra Gminy Chrzanów. Podstawami, tego założenia są: świadomość historyczna, źródła historyczne, Tradycja, pamięć oraz aktualny stan wiedzy. Są to filary, na których będzie opierać się działalność i rozwój Muzeum w Chrzanowie.

Pierwszym jest świadomość historyczna, gdyż budowanie świadomości wśród mieszkańców i osób odwiedzających to główne zadania instytucji kultury, jaką jest Muzeum. Dzięki lepszej świadomości o danej kwestii w dziejach można rozwinąć postrzeganie

i zrozumienie minionych wieków w kontekście historii regionu. Budowanie społeczeństwa świadomego historycznie pozwoli uwrażliwić na pamiątki historii i potrzebę zachowania jak największej ilości informacji o wiekach minionych (np. poprzez przekazanie fotografii, czy archiwaliów do zasobów muzeum). Może także rozbudzić twórczą dyskusję nad potrzebami i zakresem rozwoju miasta. Drugim aspektem są źródła historyczne. Niejednokrotnie wiele osób nie ma świadomości, że źródłem może być każda pamiątka działalności człowieka. A tych na terenie Gminy Chrzanów nie brakuje, począwszy od fotografii w albumach rodzinnych, czy dokumentach w archiwach, poprzez wspomnienia i relacje, a na samych budynkach kończąc. Rozpoczęcie zebrania ich w zbiór (,,Chrzanoviana"), jak i ich opracowanie wpisuje się w obowiązkowych zakres podejmowanych przez Muzeum działań. Trzecim jest Tradycja, gdyż kultywowanie tradycji regionalnych lub też udokumentowanie ich pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. Ten aspekt to także budowanie poczucia dumy z wielowiekowych tradycji istniejących w Gminie, a przez co odkrywanie własnej tożsamości. Czwartym jest pamięć. Pamięć o ludziach, o ich dokonaniach, o wydarzeniach, o instytucjach i o wszelkich aspektach działalności na terenie Gminy Chrzanów, jak i dawnego Powiatu Chrzanowskiego. Odkrywanie tajemnic historii i zachowywanie ich w pamięci zbiorowej jest niezwykle istotne, gdyż pomaga zrozumieć przeszłość i świadomie budować przyszłość. Ostatnim aspektem jest aktualny stan wiedzy, który winien być ciągle rozszerzany, np. poprzez badania naukowe na wielu polach: historycznych, archeologicznych, etnograficznych, przyrodniczych, etc.

 

Wszystkie te aspekty wpisują się bardzo wyraźnie w podstawowy zakres działalności Muzeum i przy wykorzystaniu hasła otwartości pozwolą rozwinąć tę instytucję i propagować szeroko pojętą kulturę.

 

CELE

 

1. Strukturalne, w tym:

 • wprowadzenie zarządzania projektowego;

 • dostosowanie godzin pracy do potrzeb zwiedzających i uczestników wydarzeń muzealnych;

 • uaktualnienie struktury organizacyjnej Muzeum.

2. Udoskonalenie jakości bazy lokalowej, w tym:

 • zabezpieczenie budynków Muzeum;

 • przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do modernizacji budynków;

 • sukcesywna modernizacja wyposażenia;

 • dostosowanie przestrzeni wystawienniczej do potrzeb nowych ekspozycji;

 • przygotowanie do poszerzenia możliwości lokalowych;

 • wzrost stopnia wyposażenia techniczne-sprzętowego i wystawienniczego Muzeum.

3. Rozwój  oferty Muzeum w oparciu    o dziedzictwo kulturowe i historyczne Gminy Chrzanów i regionu, w tym:

 • rozwój działalności wystawienniczej Muzeum;

 • budowanie świadomości historycznej;

 • rozszerzenie badań i publikacja ich wyników, szczególnie na tematy, np.: historii samych zabudowań dworskich i ich przeobrażeń (np. makiety, rekonstrukcje, eksponaty archeologiczne, wnętrzarstwo); rozwoju przestrzennego i architektonicznego miasta w poszczególnych wiekach; dziejów poszczególnych rodzin, które były właścicielami Dóbr Chrzanowskich (np. drzewa genealogiczne, biografie, ciekawostki z ich życiorysów, portrety, rzeczy związane z ich życiem, zasługi dla miasta); rodów mieszczan Chrzanowskich począwszy od XV w. aż do 1939 r., zarówno społeczności chrześcijańskiej, jaki żydowskiej (np. prezentacja warsztatów cechowych, sklepów i geszeftów, firm i zakładów przemysłowych, pamiątek rodzinnych, albumów, drzew genealogicznych); - rozpoczęcie pracy nad „Słownikiem biograficznym" osób związanych z regionem;

 • stałe podnoszenie jakości wystaw czasowych;

 • kwerenda w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych w celu rozszerzenia bazy informacji;

 • pozyskiwanie i opracowywanie eksponatów;

 • organizacja sesji naukowych wraz z wydaniem materiałów posesyjnych;

 • opracowanie i wydanie krytyczne tekstów źródłowych;

 • kontynuacja i rozszerzenie zakresu badań archeologicznych;

 • inwentaryzacja i opracowanie historyczne chrzanowskich nekropolii;

 • rozpoczęcie prac nad „Chrzanowską Księgą Genealogiczną";

 • rozpoczęcie prac nad możliwością udostępnienia zbiorów muzealnych on-line;

 • zacieśnienie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu rozszerzania dialogu polsko-żydowskiego;

 • współpraca z uniwersytetami w projektach badawczych oraz edukacyjnych;

 • organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz muzealnych, m.in.: „Noc Muzeum", ,Sztetl Chrzanów", „60-lecie Muzeum w Chrzanowie".

4. Rozwój naukowy pracowników Muzeum i podnoszenie ich kwalifikacji

5. Prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
w tym:

 • spopularyzowanie wiedzy o dziejach Chrzanowa oraz ważnych postaciach z nim związanych;

 • działania wzmacniające świadomość lokalną;

 • przygotowanie koncepcji Parku Niepodległości — ścieżka edukacyjno-historyczna w parku miejskim;

 • należyte dbanie o miejsca pamięci.

6. Racjonalizacja gospodarki finansowej, w tym:

 • dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Muzeum;

 • samodzielne lub wraz z innymi podmiotami aplikowanie do grantów i projektów, w celu uzyskania dotacji zewnętrznych.

 

 

 

 


Wystawy czasowe /"Dom Urbańczyka"/:

 

 

WERNISAŻ JEDNEJ PRACY - INKLINACJE

4 - 23.09.2019

 

DLA ZDROWIA I URODY

2.10 - 2. 12.2019

 

TWÓRCZOŚĆ RODZINY SIEKÓW

11.12.2019 - 24.02.2020

 

Wystawy czasowe w Piwniczce "Domu Urbańczyka":

 

 

AKWARELA. Anna Cieplińska-Jaglarz

11 - 31.12.2019 - wystawa przeniesiona na 2021 r.

 

 

Kawiarnia Naukowa 2019 r.:

 

 

Imprezy:

 

NOC MUZEÓW 2019: STOI NA STACJI LOKOMOTYWA. 100-LECIE ZAŁOŻENIA FABLOKU

17.05.2019


 

Konkursy:

 

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Dla przeszłych i przyszłych lat” w roku 2019 odbędzie się pod hasłem „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”
18.01 – 24.04.2019

 

LIOOSYS CMS - web content management