Strona główna
  Kontakty
  Cennik biletów
  Jak do nas dojechać
  Misja muzeum
  Aktualności, zapowiedzi, nowości ...
  Program readaptacji społecznej Cienie przeszłości  Budynek główny
  Dom Urbańczyka
  Cmentarz żydowski  Kawiarnia naukowa - ogólne założenia
  XVII wykład - Zwyczaj dziadów wielkanocnych na Kątach w Chrzanowie
  XV wykład - Australia
  XIV wykład - Czy św. Mikołaj był i jest patronem Chrzanowa?
  XIII wykład - Georóżnorodność w ogrodzie, czyli Muzeum geologiczne pod otwartym niebem
  Kawiarnia Naukowa - Archiwum
  Wydawnictwa dostępne w Muzeum
  Reprint Monografii Jana Pęckowskiego z 1934 r.
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej
  Chrzanowskie Zeszyty Muzealne Tom III. W pamięci i w sercu - Chrzanów we wspomnieniach Berka Grajowera
  Chrzanowianie na starej fotografii  Skały i minerały ziemi chrzanowskiej
  Flora i fauna okolic Chrzanowa
  Pradzieje regionu chrzanowskiego
  W synagodze i domu żydowskim
  FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
  Jan Paweł II a ziemia chrzanowska  W TAJEMNICZYM OGRODZIE  IKONY MDLITWĄ MALOWANE
  DAWNY CHRZANÓW na mapach, fotografiach
  OSTATNIA LOKOMOTYWA, czyli FABLOK w obiektywie Magdaleny i Marka Kowalskich
  POWSTANIE WIELKANOCNE 1916-2016
  LUDZIE DOBRZY JAK CHLEB
  OD OKARYNY DO TREMBITY
  NIEOBLICZALNE OBLICZA
  Kiedy Turek napoi konia w Wiśle
  POLIFONIE. Rysunek, malarstwo, rzeźba
  św. Anna
  Górnictwo Ziemi Chrzanowskiej
  Świat zmysłów
  Design bez granic
  Ze szkicownikiem przez życie. Twórczość Henryka Uziembły
  Chrzanowski przegląd sztuki więziennej
  Tabor Romski
  W krwawym polu, srebrne ptasze... Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
  Archiwum wystaw czasowych - 2012
  Archiwum wystaw czasowych - 2011
  Archiwum wystaw czasowych - 2010
  Archiwum wystaw czasowych - 2009
  Archiwum wystaw czasowych - 2008  VI PKH
  Wyniki VI PKH  VII Festiwal Muzyczny DIALOG KULTUR
  Wakacje w Muzeum 2016
  Oferta edukacyjna Muzeum w Chrzanowie
  Informacje ogólne o zajęciach w Muzeum
  Wolontariat w Muzeum
  Oferta edukacyjna dla przedszkoli
  Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych
  Oferta edukacyjna dla gimnazjów
  Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych
  Warsztaty - Dziwne odciski na dokumentach
  Warsztaty plastyczne - Papierowe ZOO
  Warsztaty - Projektujemy wystawę
  Warsztaty - Symbolika świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe.
  Warsztaty - Warsztaty wycinanki żydowskiej
  Warsztaty - Wielkanocne dekoracje
  Warsztaty - Wycinanki nie tylko żydowskiej
  Warsztaty - Zabawa z grafiką
  Wędrówki z mgr Piotrem Grzegorzkiem
  Karta Dużej Rodziny  Kurier Muzealny  V JARMARK MIKOŁAJSKI - MY SŁOWIANIE
  IV Jarmark Mikołajski - Szlachecka zawierucha
  IV JARMARK MIKOŁAJSKI Pt. SZLACHECKA ZAWIERUCHA - Fotorelacja
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - galeria
  III Średniowieczny Jarmark Mikołajski - program
  Fotoreportaż z II Średniowiecznego Jarmarku Mikolajskiego - fot. K. Strosznajder


  Projekt: Galeria podwórkowa
  Galeria Podwórkowa - 18.03.2014
  Galeria Podwórkowa - 19.02.2014 r.
  Galeria podwórkowa 23.10.2013  NOWOŚĆ! Kolekcja flory karbońskiej z KWK Brzeszcze
  NOWOŚĆ! Kolekcja okazów geologicznych ZGT Trzebionka
  Kolekcja papieska
  Biżuteria patriotyczna
  Szkło z XIX wieku
  Judaika
  Kolekcja zegarów


  Nowość!!! Lista Chrzanowian z dawnego powiatu w I wojnie światowej
  Nowość !!! Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I wojny światowej nr 444 i 445
  Materiały do flory naczyniowej Balina Małego
  Z historii miasta
  Z historii muzeum
  Ogród geologiczny im. doktora Mariana Kuca
  Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945
  Ludność Żydowska miasta Trzebini– Ofiary Holocaustu
  dr Marian Kuc - materiały biograficzne  Pracownicy muzeum
  Zamówienia publiczne
  BIP
  Rada Muzeum
  Sprawozdanie z działalności za rok 2008
  Sprawozdanie z działalności za rok 2009
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010
  Sprawozdania z działalności za lata 2011-2016

  Prawa autorskie

KONKURS HISTORYCZNY

 

 

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkołą Podstawową w Luszowicach, I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie zaprasza do udziału w VII Powiatowym Konkursie Historycznym „Dla przeszłych i przyszłych lat”. 

 

 

Przeprowadzony on będzie w dwóch etapach i trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego - edycja 2018. W bieżącym roku konkurs będzie przeprowadzony pod tytułem „Chrzanów i ziemia chrzanowska w okresie staropolskim.”.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

 

 

 Regulamin VII Powiatowego Konkursu Historycznego
„Dla przeszłych i przyszłych lat”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”
I. Podstawa prawna konkursu


Konkurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041)

II. Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów

Współorganizatorzy
Konkurs współorganizują Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Szkoła Podstawowa im. króla Władysława Jagiełły w Luszowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie; II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.
Ponadto Konkurs wspierają liczni patroni honorowi i medialni oraz sponsorzy.

III. Temat i cele konkursu
Ziemia chrzanowska to rejon o średniowiecznym rodowodzie, ciekawej historii i tradycji. Niestety wiedza jego mieszkańców o przeszłości jestskromna.
Konkurs ma służyć poznaniu przez uczniów historii swojej małej Ojczyzny. Ma na celu przybliżyć życie, kulturę, obyczaje przodków i postaci ich samych. Nie tylko po to, by po prostu znać przeszłość. Ale by kształtować przyszłość i - jak pisał Tukidydes - „wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw ludzkich mogą zajść w przyszłości”. Bowiem „historia nauczycielką życia jest” /Cyceron/.
W roku szkolnym 2017/2018 zachęcamy do cofnięcia się w czasie do początków historii ziemi chrzanowskiej i niektórych miejscowości, z Chrzanowem na czele.
Celem ogólnym konkursu będzie poznanie dziejów małej Ojczyzny, budowanie poczucia tożsamości, świadomości narodowej i dumy z miejscowej historii. Uczenie historii Polski poprzez pryzmat lokalnych wydarzeń i postaci, szczególnie ważne w przededniu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł historycznych, analizowania, syntezowania i analogicznego wnioskowania.
Celamiszczegółowymi będzie przybliżenie organizacji i ustroju miast i wsi w średniowieczu i nowożytności na przykładzie Chrzanowa,Trzebini, Libiąża, Alwerni i Babic; prześledzenie zmian przynależności administracyjnej ziemi chrzanowskiej; poznanie dziejów Chrzanowa i innych miejscowości we wskazanym w tytule konkursu czasie; sytuacji społecznej, gospodarczej, religijnej i kulturalnej wspomnianych miejsc w okresie od rozbicia dzielnicowego do upadku I Rzeczypospolitej z uwzględnieniem wydarzeń i postaci historii Polski, „dotykających” ziemi chrzanowskiej.
IV. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, II-III klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

V. Harmonogram
Termin nadsyłania zgłoszeń:        22.12.2017 r.
I stopień – etap szkolny (test):      28.02.2018 r.
ogłoszenie wyników z części pisemnej     07.03.2018 r.
II stopień – etap powiatowy (część ustna):
szkoły podstawowe, kl. IV-VI     04.04.2018 r.
 klasyVII szkoły podstawowej i II-III gimnazjalne:   05.04.2018 r.
 szkoły ponadgimnazjalne:      06.04.2018 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:   25.04.2018 r.

VI. Zasady przeprowadzania i przebieg konkursu
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielom: historii, wos, wok, języka polskiego lub innych przedmiotów. Szkoły przesyłają do 22.12.2017 r. zgłoszenie (zał. 1) listownie (na adres siedziby organizatora z dopiskiem na kopercie KONKURS: Dlaprzeszłych i przyszłych lat. Edycja 2018),faksem(na numer (0 32) 623 51 73) bądź pocztą elektroniczną (na adrese-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl). Dyrektor szkoły wyznacza członków Szkolnej Komisji, składającej się z co najmniej z dwóch nauczycieli.
2. Etap szkolny przeprowadza powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja w dniu 28.02.2018 r. o godz. 1000.Konkurs trwa 45- 60 minut – zależnie od grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują przesłany przez organizatora test. Szkolna Komisja dokonuje oceny testów zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi, a następnie rozwiązane testy wrazz protokołem konkursu (zał. 2) i wypełnionymi oświadczeniami (zał. 3) dostarcza osobiście lub pocztą do Muzeum w Chrzanowie najpóźniej do dnia 02.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).Dodrugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danej szkole (jednak nie mniej niż 50% ogólnej liczby możliwej do uzyskania punktów). Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia liczby punktów (z powodów merytorycznych i organizacyjnych), którą powinien uzyskać uczestnik, by otrzymać kwalifikacje do drugiego etapu. Ostateczną listę uczniów, którzy przeszli do drugiego etapu organizator opublikuje na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie dnia 07.03.2018 r. o godz. 1200 i poinformuje zainteresowane placówki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Etap powiatowy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum i składająca się z przedstawiciela Muzeum oraz nauczycieli szkół powiatu chrzanowskiego. Odbędzie się on w budynku głównym Muzeum przy ulicy Mickiewicza 13 w Chrzanowie w dniach: dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 04.04.2018 r.; klas VII szkół podstawowych i klas II-III gimnazjalnych- 05.04.2018 r.; szkół ponadgimnazjalnych – 06.04.2018 r. Uczniowie będą odpowiadać na zestaw trzech wylosowanych przez siebie pytań. Komisja ustala listę laureatów.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.04.2018 r. na uroczystej gali zorganizowanej po przeprowadzeniu konkursu.
5. Dla uczestników zostaje określona szczegółowa tematyka (zał. 4) i literatura (zał. 5)skierowana do uczniów na poszczególnych poziomach nauczania.

VII. Informacje dodatkowe
Adres do korespondencji:
Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów
tel./fax (32) 623 51 73 (w godz. pracy Muzeum od. 800 do1500)
e-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl
dopisek: KONKURS: Dla przeszłych i przyszłych lat.
Informacje dodatkowe w sprawie konkursu można otrzymać pod w/w numerami telefonów. Osobą odpowiedzialną ze strony Muzeum w Chrzanowie za organizację jest historyk,Marta Gawor.


Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano cenne nagrody i dyplomy, a dla nauczycieli przygotowujących (prowadzących) uczniówpodziękowania i listy gratulacyjne.
Wszelkie problemy nie omówione w niniejszym regulaminie, a wynikłe podczas trwania konkursu i ostateczne decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu należą do Dyrektora Muzeum w Chrzanowie jako organizatora.

Załącznik nr 1
Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w VII Powiatowym Konkursie Historycznym: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”

_____________________________          ______________________________
(pieczęć szkoły)      (miejscowość, dnia)

Muzeum w Chrzanowie
im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów


Konkurs: „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”


ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dyrekcja szkoły zgłasza do udziału w konkursie następujących uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nauczyciel prowadzący
   
   
   
   
   
   
   

 

 

        Dyrektor Szkoły

Załącznik nr 2
Wzór protokołu z przebiegu I etapu VII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”


_____________________________          ______________________________
(pieczęć szkoły)      (miejscowość, dnia)


Muzeum w Chrzanowie
im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów


Konkurs: „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”


Protokół z przebiegu I etapu Powiatowego Konkursu Historycznego

W dniu 28.02.2018 r. o godz. 1000  przeprowadzono Powiatowy Konkurs Historyczny.

Do konkursu zgłosiło się:       ________ uczniów.

Organizator dostarczył:       ________ testów.

Uczniowie wypełnili:        ________.

 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji
___________________________
Członkowie Szkolnej Komisji
___________________________
___________________________

Załącznik nr 3
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego, biorących udział
w VII Powiatowym Konkursie Historycznym: „Dla przeszłych i przyszłych lat”
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”

 Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunkumojego dziecka ……………………………….………………............................................................................, ucznia .........................................................................................................................................., do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”.

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.” i akceptuję jego postanowienia.

….........................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)Załącznik nr 4
Zakres tematyczny VII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych
i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresie staropolskim.”


Szkoła podstawowa
Chrzanów:
o Obszar, czynniki miastotwórcze, organizacja i ustrój administracyjny i polityczny (kasztelania, ława, rada miejska, burmistrz, wójt, prawo miejskie itd.)
o Zajęcia mieszczan (handel, rzemiosło, rolnictwo, targi i jarmarki)
o Kościół, szkoła, szpital
o Bractwa i cechy
o Właściciele


Szkoły gimnazjalne

Jak szkoła podstawowa oraz:
Babice:
o Właściciele, parafia, klucz lipowiecki
o Zajęcia ludności
Trzebinia:
o Obszar, organizacja i ustrój
o Zajęcia ludności (górnictwo)
o Kościół
o Właściciele

Szkoły ponadgimnazjalne

Jak szkoła gimnazjalna oraz:
Alwernia:
o Obszar, organizacja i ustrój
o Zajęcia ludności
o Klasztor
o Właściciele
Libiąż:
o Obszar, organizacja i ustrój
o Zajęcia ludności
o Kościół

Załącznik nr 5
Bibliografia VII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2018: „Chrzanów i okolica w okresiestaropolskim.”


Szkoła podstawowa

Literatura podstawowa

Kiryk F., Chrzanów na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych,„Studia Historyczne”, R. 39, 1994, z. 4, s. 451-471 (przedruk w: Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych,  Kraków 2013, s. 421-444.
Kracik J., Chrzanowskie parafie, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998, s.
Motyka J., Kasztelania krakowska, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998 s. 41-57.
Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu,  edycja elektroniczna, www.slownik.ihpan.edu.pl/ [dostęp: 15.11.2017], Kraków, cz. I, s. 379-383 (s.v. Chrzanów), Kraków, cz. I, s. 9 (s.v. Babice), Kraków, cz. III, s. 599-601 (s.v. Libiąż Mały i Wielki)
Stoksik J., Właściciele Chrzanowa od początku XVII do 1 poł. XIX wieku i ich stosunek do miasta, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998, s. 111-152.
Stoksik J., Chrzanów i jego mieszkańcy od początku XVII do początku XIX wieku, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998, s. 153-182.
Z. Wojas, Chrzanów średniowieczny i nowożytny do połowy XVII wieku, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998, s. 59-110.
Żurek D., Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego, Kraków 2015.

Literatura dodatkowa

Malik R., Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej, „Wiadomości Konserwatorskie” 2005, nr 18, s. 23-28, wersja elektroniczna:http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=4745[dostęp: 29.11.2017].
Mazaraki M., Zarys rozwoju i dziejów miasta Chrzanowa, Chrzanów 1964.
Pęckowski J., Chrzanów, miasto powiatowe w województwie krakowskim. Monografia z 27 ilustracjami w tekście , Chrzanów 1934 (reprint Chrzanów 2011).


Szkoła gimnazjalna

Literatura podstawowa

jak szkoły podstawowe oraz:

Ciura F.,  Klucz lipowiecki, Kraków 2009, s. 164-183.
Polaczek S., Powiat chrzanowski w W. Księstwie Krakowskim: monografia historyczno-geograficzna, Kraków 1914.
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu,  edycja elektroniczna, www.slownik.ihpan.edu.pl/ [dostęp: 15.11.2017], Kraków, cz. I, s. 379-383 (s.v. Chrzanów), Kraków, cz. I, s. 9 (s.v. Babice)
Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu,pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1994.

Literatura dodatkowa

jak szkoły podstawoweoraz:

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Łódź 1986.
Krasnowolski B.,  Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV w., cz. 2: Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych
Krasnowolski B., Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego, Chrzanów 2015, s. 25-40 (Babice).
Rajman J., Początki kasztelanii w Chrzanowie. Próba wykorzystania możnych do obrony granicy śląsko-małopolskiej w pierwszej połowie XIII w., „Teki Krakowskie” 1997, t. 5, s. 135-138.
Rajman J., Ludność napływowa w Chrzanowie i Mysłowicach w XV-XVII w., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” 1993, t. 16, z. 158, s. 91-117.
Rajman J., Rajman J., Od kasztelanii do powiatu. Ziemia chrzanowska na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska, „Teki Krakowskie” 1998, t. 7, s. 109-136.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wersja elektroniczna: http://dir.icm.edu.pl, t. I, s. 68 (s.v. Babice), s. 650-651 (s.v. Chrzanów), t. XII, s. 557 (s.v. Trzebinia), [dostęp: 22.11. 2017]
Ziemia chrzanowska i Jaworzno. Monografia, red. J. Lewandowska, Kraków 1969.
Żurek D., Najstarsza księga miejska Chrzanowa. Studium źródłoznawcze,  „Archeion” 2016, t. 117, s. 421-439.

Szkoły ponadgimnazjalne

Literatura podstawowa

jak szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz:

Alwernia hasło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alwernia
M. Leś–Rudnicka, Historia Libiąża do 1939 roku [online]http://www.libiaz.pl/components/download/send.php?pos_id=125[dostęp: 29.11.2017].
Papież S., Opowieści alwernijskie, Kraków 2010.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wersja elektroniczna: http://dir.icm.edu.pl, t. I, s. 33 (s.v. Alwernia), s. 68 (s.v. Babice), s. 650-651 (s.v. Chrzanów), t. V, s. 203 (s.v. Libiąż Wielki), t. XII, s. 557 (s.v. Trzebinia), [dostęp: 22.11. 2017]
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu,  edycja elektroniczna, www.slownik.ihpan.edu.pl/ [dostęp: 15.11.2017], Kraków, cz. I, s. 379-383 (s.v. Chrzanów), Kraków, cz. I, s. 9 (s.v. Babice), Kraków, cz. III, s. 599-601 (s.v. Libiąż Mały i Wielki)
Wyczawski H. o., Alwernia. Dzieje klasztoru oo. Bernardynów,  Kraków 1957.

Literatura dodatkowa

jak szkoły podstawowe i gimnazjalneoraz

Samek J., Przewodnik po mieście Alwerni i okolicy, Kalwaria Zebrzydowska 1995.

 

Ponadto Muzeum w Chrzanowie zaprasza na lekcje muzealne poświęcone historii ziemi chrzanowskiej i wybranych miejscowości.
W najbliższym czasie planowane jest też wydanie nowej publikacji poświęconej początkom Chrzanowa i wynikom badań archeologicznych dotyczących kasztelanii chrzanowskiej.

 

 PowrótOdzwiedź nas na Facebook:

Muzeum w Chrzanowie     Projekt: Chrzanowski cmentarz, skarbiec pamięci
     Wirtualne Muzea Małopolski - Muzeum w Chrzanowie


     Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach - ogólnie
     W negatywie… w pozytywie…


     76 rocznica likwidacji getta
     Gdzieś w chrzanowskim powiecie
     Szopki
     11 listopada 2018
     Burza o którą modliły się pokolenia polskie
     IX Festiwal Muzyczny Dialog Kultur
     Kartki z dziejów Chrzanowa
     Noc Muzeów 2018
     Sztetl Chrzanów 2018
     Wyniki konkursu historycznego
     Wystawa Wcielenia
     Dzień Żołnierzy Wyklętych


     Archiwum - Fotoreportaże - 2015
     Archiwum - Fotoreportaże - 2014
     Archiwum - Fotoreportaże - 2013
     Archiwum - Fotoreportaże - 2012
     Archiwum - Fotoreportaże - 2011
     Archiwum - Fotoreportaże - 2010
     Archiwum - Fotoreportaże - 2009
     Archiwum - Fotoreportaże - 2008
     Archiwum - Fotoreportaże 2016-2017Tapety na Twój pulpit
Lamus dworski

Lamus dworski


:. pobierz .:

Dom Urbańczyka

Dom Urbańczyka


:. pobierz .:

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski


:. pobierz .:


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w ChTVL dotyczącymi Muzeum w Chrzanowie.


.: zobacz :.Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
PL 32-511 Wygiełzów, uL. Lipowiecka 3
Tel/fax + 48 32 210 93 13
www.visit.powiat-chrzanowski.pl
email: info@powiat-chrzanowski.pl


Kulturalny Chrzanów
www.kulturalnychrzanow.pl

LIOOSYS CMS - web content management